نشریات علمی

شرکت کویر تایر

نشریات علمی

بازيافت تاير بعنوان يك صنعت و حفاظت از محيط زيست

مهدي كامكار دلاكه

كارشناس شركت تاير سازي كوير تاير

m.kamkar@kavirtire.ir

چكيده: در اين مقاله پس از بحث بر روي لزوم بازيافت تاير و تاريخچه آن و همچنين الزامات قانوني براي حذف تاير هاي فرسوده از طبيعت ؛ روشهاي استفاده مجدد از تاير هاي فرسوده بررسي مي شود . اهم اين موارد عبارتند از استفاده از تاير بصورت رابر بازيافته و يا رابر احيا شده ؛ روكش كردن تاير هاي فرسوده ؛استفاده از تاير بعنوان سوخت ؛پيروليز كردن تاير و ....  .          

واژه هاي كليدي : رابربازيافته: رابر احيا شده : ولكانيزاسيون  معكوس پربازده : پيروليز : TDF

محور مقاله : شكل هاي مورد استفاده مواد بازيافتي و كاربرد هاي آنها

 

ادامه مطلب...